Schuldsanering

Indien u als particulier onverhoopt in de situatie komt te verkeren dat u uw schulden niet meer kunt betalen, kunt u een verzoek indienen tot het laten uitspreken van een schuldsaneringsregeling. U kunt daarin op een persoonlijke en professionele wijze worden bijstaan. Met u wordt eerst de situatie besproken en daarbij wordt stilgestaan  bij alle relevante omstandigheden, uw wensen, de juridische mogelijkheden en ook de wenselijkheid van diverse opties.

Wsnp

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen regelt de mogelijkheid voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot een schuldsaneringsregeling te komen met schuldeisers, zodat men weer schuldenvrij kan worden.

Om in aanmerking te komen voor het wettelijke schuldhulptraject (WSNP) moet u eerst via uw gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie het minnelijke schuldhulptraject hebben doorlopen.

Als het minnelijke schuldhulptraject niet is gelukt kan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen waarin wordt gevraagd om u toe te laten tot de WSNP. Tijdens de mondelinge behandeling bij de rechtbank hoort u in de meestal direct of u wordt toegelaten tot de WSNP. Als de rechter oordeelt dat uw schulden niet te goeder trouw zijn gemaakt of als hij vermoedt dat u niet aan de verplichtingen van de WSNP kunt voldoen, dan zal hij het verzoek om toelating tot de WSNP afwijzen.

Als u wel wordt toegelaten tot de WSNP, zal de rechter tegelijkertijd een bewindvoerder en een rechter-commissaris aanwijzen. Een schuldsanering via de WSNP duurt normaalgesproken drie jaar, met een maximum van vijf jaar. Gedurende deze tijd moet u leven van een bedrag dat gelijk staat aan de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is gesteld op 90% van de bijstandsnorm. Al het meerdere wat u verdient wordt op een bankrekening van de bewindvoerder gestort. U moet zich inspannen om zo veel mogelijk geld voor de schuldeisers te verzamelen. Dit kan dus ook een baanwisseling of verhuizing inhouden. Alles wat u extra verdient moet op de rekening van de bewindvoerder worden gestort. De bewindvoerder ziet er streng op toe dat u uw verplichtingen nakomt. U bent verplicht om alle informatie te verschaffen die de bewindvoerder vraagt.

Wanneer u uw verplichtingen nakomt, zal de rechter na het aflopen van de sanering een schone lei verstrekken. De schuldeisers worden betaald voor zover er geld verzameld is, en het resterende bedrag van de vordering wordt een natuurlijke verbintenis. De schulden blijven dus wel bestaan, maar schuldeisers kunnen geen invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging meer nemen.

Als u uw verplichtingen tussentijds niet nakomt kan de rechter de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigen, ook kan de rechter aan het einde van het schuldsaneringtraject besluiten dat aan u geen schone lei wordt verstrekt omdat u onvoldoende aan uw verplichtingen heeft voldaan. Dit betekent dat alle schulden blijven bestaan en de schuldeisers (deurwaarders) weer bij u kunnen aankloppen.

Als de rechter uw verzoek om toelating tot de schuldsanering afwijst, het schuldsaneringtraject tussentijds beëindigt of besluit dat de schuldsaneringsregeling wordt beëindigd zonder u een schone lei te geven, dan kan een advocaat namens u binnen acht dagen tegen de beslissing in beroep gaan bij het Gerechtshof.

Na het met goed gevolg voltooien van de WSNP-regeling kan men met de zogenaamde “schone lei-verklaring” een nieuw bestaan opbouwen.

Juridische hulp en advies kan men verkrijgen:

  • Bij  de aanvraag WSNP
  • Een eventueel beroep tegen het uitspreken van de WSNP
  • Bij het opheffen van de WSNP zonder de schone lei-verklaring
  • Ter afwending van de WSNP