Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die wordt verleend aan Waalsprong Advocaten welke een samenwerkingsverband (kostenmaatschap) is van natuurlijke personen en rechtspersonen. Mr. N. Akbalik (van Advocatenkantoor Akbalik, KvK 09214751, Btw -nr. NL114311092B01 ) , mr. G.J.P.C.G. Verheijen (van Advocaten Verheijen Advocatenkantoor, KvK 09214579 , Btw-nr. NL152214884B01) , mr. S. Kaya (van Kaya Advocatuur, KvK 51909685) en mr. K.T. Ghaffari (van Afzal Advocatuur, KvK 63544555 en Btw-nummer NL0031142804) verrichten ieder werkzaamheden voor eigen rekening en risico onder de gezamenlijke naam Waalsprong Advocaten. Hieronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan mr. Akbalik, mr. Verheijen, mr. Kaya of mr. Ghaffari opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht heeft aanvaard (mr. Akbalik, mr. Verheijen, mr. Kaya of mr. Ghaffari).

Al onze betrokken advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd in de Monarch Tower aan de Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag. Contact gegevens: telefoon 070 – 335 35 35  / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Postadres: Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

1.2
Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Waalsprong Advocaten werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Waalsprong Advocaten wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Waalsprong Advocaten aansprakelijk is of kan zijn.

1.3
Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.4
Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

1.5
Wijzigingen van deze voorwaarden of opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door partijen schriftelijk of elektronisch dan wel anderszins is ingestemd.

1.6
Waalsprong Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 – Opdracht
2.1
Indien een advocaat een opdracht aanvaardt van een opdrachtgever, ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.


2.2
Waalsprong Advocaten tracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd te bereiken. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Dit resultaat is afhankelijk van en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3
Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is opdrachtnemer vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3 – Inschakeling van derden
3.1
De opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.

3.2
Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat opdrachtnemer ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4 – Verplichtingen van Opdrachtgever
4.1
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en Waalsprong Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door opdrachtnemer en Waalsprong Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van opdrachtnemer en Waalsprong Advocaten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2
Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 5 – Honorarium
5.1
Aan de opdrachtnemer komt een honorarium toe, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en BTW. Onder verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de opdrachtnemer uit te geven kosten, zoals onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, kosten van medische gegevens, vertalingskosten, kosten van deskundigen en gespecificeerde reiskosten. Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Tijdens het intakegesprek zal met opdrachtgever het uurtarief worden besproken. Dit kan per opdrachtgever en opdrachtnemer alsook opdracht verschillen.

5.2
De opdrachtnemer kan en voor zover dat mogelijk is, een indicatie te geven van de te verwachten kosten van de werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting, die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in strategie en als gevolg van het feit dat de opdrachtnemer niet de omvang van de werkzaamheden kan beïnvloeden, die als gevolg van processuele en/of buitenprocessuele handelingen van eventuele wederpartij(en) noodzakelijk blijken.

5.3
Opdrachtnemer heeft het recht het door haar gehanteerde basisuurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief.
om de overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

5.4
Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium, eigen bijdrage en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de opdrachtgever moet worden betaald alvorens de opdrachtnemer met zijn werkzaamheden een aanvang maakt. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

5.5
Tenzij anders overeengekomen, kan maandelijks tussentijds een verschuldigd bedrag aan honorarium en verschotten worden gedeclareerd aan de opdrachtgever.

5.6
Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is alsdan gehouden voor voldoening aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) BW per maand (of een gedeelte daarvan; waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt) over het totale openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft, waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, is de opdrachtgever tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 40,-- per declaratie.
De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

5.7
Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie(s), ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

5.8
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie(s), ongeacht de tenaamstelling van de declaratie(s).

5.9
Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is opdrachtnemer tevens gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

5.10
Waalsprong Advocaten heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot het moment dat betaling heeft plaats gevonden.

5.11
Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op de bankrekening van de derdengeldrekening van Stichting beheer Derdengelden A&V (dit is een stichting ter ondersteuning van Waalsprong Advocaten en ter beheer van voor anderen dan Waalsprong Advocaten ontvangen gelden) en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende(n) op een door hem of haar aan te geven bank- of girorekening. Tenzij een afwijkende afspraak is gemaakt, wordt over de aldus beheerde gelden geen rente vergoed.
Artikel 6 – Gefinancierde rechtsbijstand
6.1
Tenzij anders overeengekomen staat de opdrachtnemer daarvoor in aanmerking komende opdrachtgevers bij op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De opdrachtnemer draagt in het voorkomende geval zorg voor het aanvragen van de toevoeging. Indien geen toevoeging wordt verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand, worden de door de opdrachtnemer met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden verricht op basis van het honorarium dat in de opdrachtbevestiging is vermeld.

6.2
De opdrachtgever voor wie de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft verstrekt, dient er rekening mee te houden dat die toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken, indien (niet limitatief):
a. de opdrachtgever de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde of derden;
b. de zaak waarvoor de toevoeging was verstrekt, op het moment van de definitieve afhandeling daarvan, een resultaat (geld of een vordering die geld waard is) heeft opgeleverd van minimaal een bedrag ter hoogte van 50% van het heffingsvrij vermogen;
c. om redenen die door de Raad voor Rechtsbijstand zullen worden bepaald.

6.3
Indien de toevoeging om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, dan is de opdrachtgever voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden alsnog het in de opdrachtbevestiging opgenomen honorarium en de kantoorkosten verschuldigd.

6.4
In het geval de opdrachtgever bezwaar wenst aan te tekenen tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, dient de opdrachtgever daarvoor zelf zorg te dragen. De verantwoordelijkheid voor de bezwaarprocedure ligt bij de opdrachtgever, tenzij daarover met de opdrachtnemer uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.

6.5
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen zich na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen. Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt daarom verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org
Artikel 7 – Proceskosten
7.1
Bij de overwegingen van de opdrachtgever om de opdrachtnemer opdracht te geven een procedure aanhangig te maken, dient altijd mede overwogen te worden de mogelijkheid dat bij een voor de opdrachtgever ongunstige of afwijzende beslissing een kostenveroordeling kan worden uitgesproken ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt daarom uitgenodigd om in alle gevallen – voordat opdracht wordt gegeven een procedure aanhangig te maken – dit aspect met de opdrachtnemer te bespreken.

7.2
Ook indien de opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld door de rechter/het bestuursorgaan en ten laste van wederpartij een kostenveroordeling is uitgesproken, dient de opdrachtgever zich te realiseren dat die kostenveroordeling in de meeste gevallen niet kostendekkend is (gerechtelijke instanties hanteren hierbij zogeheten standaard/liquidatietarieven). Per saldo zal men derhalve altijd kosten hebben; totaal regres op wederpartij is in principe altijd – uitzonderingen daargelaten – uitgesloten.

7.3
De opdrachtgever die wordt bijgestaan op basis van een toevoeging draagt al zijn bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van proceskostenveroordelingen over aan de opdrachtnemer. Onder proceskostenveroordelingen worden verstaan alle beslissingen in en buiten rechte, op basis waarvan de opdrachtgever een aanspraak jegens een derde heeft tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de rechtsbijstand waarop de toevoeging betrekking heeft.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1
Opdrachtnemer en/of werknemers van Waalsprong Advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor een uit een opschorting van werkzaamheden voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties over te gaan.
Opdrachtnemer en/of werknemers van Waalsprong Advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of zeer grove schuld van de opdrachtnemer en/of van Waalsprong Advocaten.

8.2
Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer en/of van werknemers van Waalsprong Advocaten leidt tot aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Waalsprong Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, inclusief het eigen risico volgens de betreffende verzekering. Waalsprong Advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het maximale bedrag bedraagt per aanspraak € 500.000,--. De geografische dekking van de aansprakelijkheid is de landen in de EER en Zwitserland.

8.3
Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot één maal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar (exclusief verschotten en omzetbelasting) met een maximum van € 2.500,-. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag de opdrachtnemer aan te spreken.

8.4
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

8.5
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens Waalsprong Advocaten, de opdrachtgever en/of werknemers van Waalsprong Advocaten kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid voor die schade.

Artikel 9 – Klachten
9.1
Waalsprong Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling conform het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze kantoorklachtregeling is van toepassing op de dienstverlening van Waalsprong Advocaten in alle gevallen waar ook de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De kantoorklachtenregeling is te raadplegen op de website van Waalsprong Advocaten: www.waalsprongadvocaten.nl
Ook kan de kantoorklachtenregeling op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

9.2
In geval van een klacht over de dienstverlening door de opdrachtnemer, kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Indien het de betrokken advocaat niet lukt de klacht tot tevredenheid van de opdrachtgever op te lossen, legt de betrokken advocaat de klacht voor aan de klachtenfunctionaris van Waalsprong Advocaten. De klachtenfunctionaris is in beginsel mr. G.J.P.C.G. Verheijen. Mocht de klacht betrekking hebben op de klachtenfunctionaris, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan mr. S. Kaya dan wel mr. K.T. Ghaffari. Indien dat niet tot een genoegzame oplossing leidt, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten te Gelderland.

Artikel 10 - Archivering
10.1
Het gedurende de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door Waalsprong Advocaten gedurende 5 jaar na beëindiging of sluiting van dat dossier worden bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Waalsprong Advocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de opdrachtgever.

10.2
Na vijf jaren na sluiting van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Een dossier of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de opdrachtgever of diens rechtverkrijgende(n) afgegeven.

10.3
Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

Artikel 11 – Overige bepalingen
11.1
De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting, die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen. Deze verplichting geldt tevens voor Waalsprong Advocaten en haar werknemers.

11.2
Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waalsprong Advocaten niet toegestaan om de door de opdrachtnemer geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, anders dan direct voortvloeiende uit de opdracht zelf.

11.3
Waalsprong Advocaten streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit tot volle tevredenheid van haar opdrachtgevers. In verband daarmee kan Waalsprong Advocaten bij de sluiting van ieder dossier vragen om medewerking van haar opdrachtgevers aan een klanttevredenheidsonderzoek. Door middel van een antwoordformulier wordt dan aan iedere opdrachtgever de gelegenheid geboden zijn ervaringen schriftelijk kenbaar te maken aan Waalsprong Advocaten.

11.4
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Waalsprong Advocaten gevestigd is. Niettemin heeft Waalsprong Advocaten het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
De Samenwerkingsverband Waalsprong Advocaten is statutair gevestigd te Nijmegen (bezoekadres: Jonagoldstraat 13, 6515 EM) en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54993773, BTW id-nummer: NL805358833B01. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van de kostenmaatschap.
BTW id-nummer per advocaat:
mr. N. Akbalik: NL001921445B34
mr. G.J.P.C.G. Verheijen: NL002120451B85
mr. S. Kaya: NL0019922761B39
mr. K.T. Ghaffari: NL0031142804

Bijgewerkt: 15 oktober 2021