Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, mensen die in ons land willen komen werken, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Dit rechtsgebied is voortdurend aan verandering onderhevig. Betrokkenheid, specialisatie en een actuele kennis zijn vereist.

Welke regels en wetten gelden er voor vreemdelingen die in Nederland zijn of hiernaar toe willen komen? Het Migratierecht gaat hier op in. Dit is een aantal onderwerpen die daarin aan bod komen:

  • een asielaanvraag
  • een verblijfsvergunning
  • een machtiging voorlopig verblijf (mvv)
  • een visum kort verblijf (voor bijv. familiebezoek)
  • vreemdelingenbewaring
  • naturalisatie (het verkrijgen van een Nederlands paspoort)
  • inburgeringsverplichtingen
  • terugkeer (remigratie)
  • studie

Het Migratierecht is te vinden in tientallen juridische en niet-juridische bronnen, zoals verdragen , wetten, besluiten en beleidpolitieke discussies en landeninformatie.

Asielzaken

Op grond van het vluchtelingenverdrag kan iemand asiel worden verleend indien diegene in eigen land vervolgd wordt vanwege godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, etnische afkomst of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Vreemdelingen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben aangevraagd krijgen te maken met de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst. Wanneer deze dienst negatief beslist op de aanvraag, dan is het zaak om onmiddellijk contact op te nemen met een advocaat die hiertegen beroep kan instellen bij de rechtbank. Ook wanneer uw verblijfsvergunning is ingetrokken, neem dan zodra de beschikking is ontvangen contact met ons op.

Heeft u vragen over het verkrijgen van een verblijfsvergunning asiel, een verblijfsvergunning bij partner, een verblijfsvergunning voor medische behandeling, over gezinsvorming of gezinshereniging, of over naturalisatie, ook dan kunt u contact opnemen voor een deskundig antwoord.

Regulier vreemdelingenrecht

In het reguliere vreemdelingenrecht gaat het onder andere om zaken waarin vreemdelingen naar Nederland komen om te werken, te studeren of zich bij hun familie of partner te voegen. Steeds vaker gaat het om aanvragen voor gespecialiseerde werknemers, voor zowel grote internationale ondernemingen als familiebedrijven.

Bewaringszaken

In bewaringszaken staat de advocaat vreemdelingen bij die in afwachting van hun uitzetting worden vastgehouden of gedetineerd. In deze zaken is de rol van de advocaat vooral erop toe te zien dat de IND met voldoende voortvarendheid aan de uitzetting werkt en om invrijheidstelling te bewerkstelligen, indien dat nog niet het geval is.

Heeft u vragen over het verkrijgen van een verblijfsvergunning asiel, een verblijfsvergunning bij partner, een verblijfsvergunning voor medische behandeling, over gezinsvorming of gezinshereniging, of over naturalisatie, ook dan kunt u contact opnemen voor een deskundig antwoord.